Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Presentforyou s.r.o. so sídlom Námestie Kozmonautov 1, 040 12 Košice – mestská časť Nad jazerom  zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd: Sro, Vložka číslo: vl.č.25868/V, IČO: 45598118 (ďalej len ako „Správca“ alebo „Správca osobných údajov“) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka ma za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Zhromažďované údaje

Aby sme Vám mohli poskytnúť náležitú technickú podporu s využívaním našich webových stránok, ukladáme technické údaje o zariadení, ktoré využívate k prístupu na náš web (prehliadač, ktorú využívate, zariadenie, z ktorého pristupujete na náš web a operačný systém, ktorý využívate). Poskytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme. Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a k inému účelu, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame, napriek tomu ich z technických dôvodov musíme udržovať po celú dobu životnosti nami spracovaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

Využitie pre marketingové účely

Pre marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke, registrácií či pri prihlásení k odberu obchodných oznámení, a ktoré využívame k zasielaniu obchodných oznámení k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení. Odber našich obchodných oznámení samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť v zákazníckom profile. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať zasielaniu obchodných oznámení.

Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky.

Pretože sme si vedomí toho, že údaje o tom, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči a Vaša spätná väzba na zasielanie obchodných oznámení môžu byť vnímané ako citlivejšie dáta, uchovávame ich len po dobu 2 rokov od doby, kedy tieto dáta získame.

Komu poskytujeme dáta?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Okrem objednávky spracovávame Vaše osobné údaje informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to napr.:

  • Google, llc, Mountain View, USA

 

Poskytovateľ používá v rámci zvyšovania kvality služeb, personalizace ponuky, zberu anonymních dat a pre analytické účely v svojej prezentácií tzv. súbory cookie. Používáním webu súhlasíte s použitím zmienené technologie.

  • Nevyhnutné cookies – Cookies nevyhnutne nutné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – Pre použitie ostatných cookies je vyžadovaný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané zvlášť pre anonymné sledovanie návštěvnosti a činnosti užívateľov na naších webových stránkách. Vďaka ním môžme mať prehľad čo sa naším zákazníkom páči a na základe toho upravovať našu ponuku.

Konkrétne používame cookies:

Nevyhnutné cookies
Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáha nám s načítáním fontov písma
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítania webu
PHPSESSID Slúži k identifikácií prihlásenia
previousURL Ukládá predchádzajúcu navštívenú stránku
referal Pomáha s identifikáciu predchádzajúceho zdroja návštev
mccid a mceid Interné informácie pre zabezpečenie správného chodu stránok
SRV_id Interné informácie pre zabezpečenie vysokej dostupnosti
CookiesOK Súhlas s použitím cookies
Analytické cookies
Cookies (služba) Účel
Google Analytics Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu Podmienky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu a komunikáciu s klientmi Podmienky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Používame ho kôli vyhodnocovaniu úspesnosti a kôli zlepšovaniu webu Podmienky služby Google Optimize
Marketingové cookies
Cookies (účel) Účel
Google Adwords Používame Adwords k cieleniu reklamy Podmienky služby Google Adwords
Facebook audience Používame Facebook k cieleniu reklamy Podmienky služby Facebook
Linkedin Používame Linkedin k cieleniu reklamy Podmienky služby LinkedIn

Uchovávanie dát

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v dátovom centre spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovou adresu info@presentforyou.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcim údaje o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@presentforyou.sk upozorniť, my bezodkladne opravíme nesprávne osobné údaje. Po registrácií na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám skôr neposkytli, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke centrum je možné požiadať o odstránenie Vášho užívateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@presentforyou.sk. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesenými námietkami a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

  • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
  • pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@presentforyou.sk o obmedzenie ich používania.
  • pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
  • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

 

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

  • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
  • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
  • neoprávnene

máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@presentforyou.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov vo strojovo čitateľnej forme

Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@presentforyou.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti vyhovieme.

Právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

Právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť a to kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie popísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@presentforyou.sk.

Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údaju (DPO)

Poverencom pre ochranu osobných údajov je Marcel Ševc, ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese: info@presentforyou.sk

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše centrum zákazníckej podpory. Pokiaľ by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk